• Valutahandelsignalen op Twitter
  • Valutahandelsignalen op Facebook
Tradesignalen voor de valutahandel

Algemene Voorwaarden voor de dienstverlening van
‘Valutahandel Signalen’

Algemeen

Valutahandel Signalen is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nr. 01121192 te Leeuwarden.

Bedrijfsactiviteit

Valutahandelsignalen.nl analyseert de forexmarkt (valutahandel) op dagelijkse basis en verstuurd handelssignalen naar abonnees via email en Facebook op werkdagen. De abonnees handelen geheel voor eigen rekening en risico op een eigen handelsaccount. Valutahandelsignalen.nl is pertinent geen vermogensbeheerder en heeft derhalve geen vergunning van de AFM nodig.

Definities

Dienstverlener: Valutahandelsignalen.nl. Hierna te noemen ‘Valutahandel Signalen’.

Abonnee: Cliënt welke de dienst van diensverlener afneemt als abonnee op maandelijkse basis. Hierna te noemen ‘Abonnee’.

Contracten

Met het aangaan van de bestelling verklaart abonnee akkoord te gaan met de ‘Algemene Voorwaarden’ van Valutahandel Signalen.
Abonnee verklaart minimaal 18 jaar oud te zijn en zijn/haar gegevens naar waarheid te hebben ingevuld.
De contractduur betreft een maandelijks abonnement, welke doorloopt tot opzegging.
Er geldt een opzegtermijn van 30 dagen. Dit houdt in dat het abonnement binnen 30 dagen van de maandelijkse betaling kan worden opgezegd.

Betalingen

Betalingen van en naar Valutahandel Signalen vinden plaats via Paypro.nl.
Paypro.nl is een geregistreerd online betaaldienstverlener in Nederland en handelt alle abonnementen, betalingen, automatische incasso’s en storneringen af voor Valutahandel Signalen.
U betaalt uw abonnement maandelijks vooruit, dit geschiedt door middel van een automatische incasso.

Beëindiging van het abonnement

Abonnee heeft het recht om zonder opgave van reden het abonnement (voortijdig)
te beëindigen. Omdat de betalingen van Valutahandel Signalen via Paypro.nl lopen dient de abonnee bij Paypro.nl het abonnement stop te zetten.

Als één van de partijen wezenlijk tekort schiet in het nakomen van haar verplichtingen en na hier uitdrukkelijk door de andere partij op gewezen te zijn, deze verplichting niet binnen een redelijke termijn alsnog nakomt, is de andere partij bevoegd de overeenkomst te beëindigen zonder dat de beëindigende partij de tekort komende partij enige vergoeding verschuldigd is. De reeds geleverde prestaties worden op de overeengekomen wijze betaald.

Geheimhouding

Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Valutahandel Signalen besteedt veel tijd aan het analyseren van de markt om de kwaliteit van de signalen op een hoog niveau te houden. Het is daarom niet toegestaan voor abonnees om de signalen, op welke manier dan ook, te delen met niet-abonnees. Bij constatering hiervan zal de abonnee definitief worden verwijderd van onze mailinglist en eventueel juridische stappen worden ondernemen.

Persoonsgegevens

Door het aangaan van een overeenkomst met Valutahandel Signalen verleend abonnee toestemming aan Valutahandel Signalen voor automatische bewerking van de uit de overeenkomst verkregen persoonsgegevens. Valutahandel Signalen gebruikt deze gegevens uitsluitend voor haar eigen activiteiten en worden te nimmer beschikbaar gesteld aan derden.

Meer informatie over het privacybeleid vindt u op de pagina Privacy Policy op www.valutahandelsignalen.nl

Risico’s

Met een handelsvolume van bijna 4 triljoen dollar per dag, is de forexmarkt de grootste markt ter wereld. De valutahandel is een van de snelst bewegende en volatiele markten voor beleggers.

Valutahandel Signalen onderscheidt zich in deze markt door te traden met kleine lots en hanteert stoploss levels om mogelijke verliezen te beperken.
Wanneer een trade op winst staat neemt Valutahandel Signalen regelmatig gedeeltelijk winst en verplaatst de stoploss naar instap of zelfs op winst, zodat er geen risico meer is met desbetreffende trade.

Omdat de abonnee verantwoordelijk is voor de eigen handelsaccount en zelf bepaald of de signalen worden opgevolgd en met welke grootte van lots, liggen de risico’s geheel bij de abonnee.

Aansprakelijkheid

Verliezen of misgelopen winsten kunnen abonnees onder geen enkele omstandigheid claimen bij Valutahandel Signalen.

Abonnee is verantwoordelijk voor de betalingen van alle eventuele belastingen en sociale lasten, die verschuldigd zijn op alle betalingen die door Valutahandel Signalen aan hem worden gedaan en vrijwaart Valutahandel Signalen ter zake van alle aanspraken dienaangaande.

Valutahandel Signalen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor financiële schade, andere indirecte – of gevolgschade, van welke aard dan ook, ontstaan door of verband houdende met de vanuit Valutahandel Signalen verrichtte diensten.

Niet alleen voor de inhoud van de signalen aanvaardt Valutahandel Signalen geen enkele aansprakelijkheid, dit geldt ook voor technische problemen, waaronder internet storingen waardoor Valutahandel Signalen geen signalen kan versturen als ook technische problemen bij de broker waar de abonnee handelt.

Vrijwaring

Abonnee vrijwaart Valutahandel Signalen voor alle rechtsvorderingen die
(gedeeltelijk)voortvloeien uit, danwel verband houden met het handelen van Valatuhandel Signalen.

Wijzigingen Voorwaarden

Valutahandel Signalen is te allen tijde gerechtigd om de Algemene Voorwaarden te veranderen. De abonnee zal hiervan elektronisch op de hoogte worden gebracht. Ingeval de gewijzigde voorwaarden voor de abonnee niet acceptabel zijn, is de abonnee gerechtigd de overeenkomst te beëindigen. Indien de abonnee niet binnen 14 dagen tot beëindiging van de overeenkomst overgaat, wordt deze geacht de gewijzigde voorwaarden te hebben aanvaard.

Geschillenbeslechting

Op iedere overeenkomst tussen dienstverlener en de abonnee is Nederlands recht van
toepassing. Geschillen voortvloeiende uit overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en die niet behoren tot de competentie van de kantonrechter, zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter van het arrondissement waarbinnen dienstverlener gevestigd is.


© 2013 Valutahandelsignalen.nl. Alle rechten voorbehouden. Disclaimer